သုတေသနဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများ [Fundamental Of Research]

အခန်း (၁) သုတေသနအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဝေါဟာရများ

1
Unit 1 [Lesson B/MM] အခန်း (၁) သုတေသနအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဝေါဟာရများ [FoR]
20 minutes
2
Unit 1 [Quiz B/MM] အခန်း (၁) သုတေသနအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဝေါဟာရများ [FoR]
3 questions
3
Unit 1 [Assignment B/MM] အခန်း (၁) သုတေသနအကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်း သုတေသနလုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဝေါဟာရများ [FoR]

အခန်း (၂) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည်

1
Unit 2 [Lesson B/MM] အခန်း (၂) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည် [FoR]
2
Unit 2 [Quiz B/MM] အခန်း (၂) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည် [FoR]
4 questions
3
Unit 2 [Assignment B/MM] အခန်း (၂) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းရည် [FoR]

အခန်း (၃) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ− အခြေခံမူများ သဘောတူညီမှုရယူခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ပေးထားခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျှောချရေး

1
Unit 3 [Lesson B/MM] အခန်း (၃) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ− အခြေခံမူများ သဘောတူညီမှုရယူခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ပေးထားခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျှောချရေး [FoR]
2
Unit 3 [Quiz B/MM] အခန်း (၃) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ− အခြေခံမူများ သဘောတူညီမှုရယူခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ပေးထားခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျှောချရေး [FoR]
6 questions
3
Unit 3 [Assignment B/MM] အခန်း (၃) သုတေသနဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ− အခြေခံမူများ သဘောတူညီမှုရယူခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လျှို့ဝှက်ပေးထားခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်လျှောချရေး [FoR]

အခန်း (၄) အချက်အလက်ဒေတာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု

1
Unit 4 [Lesson B/MM] အခန်း (၄) အချက်အလက်ဒေတာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု [FoR]
2
Unit 4 [Quiz B/MM] အခန်း (၄) အချက်အလက်ဒေတာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု [FoR]
3 questions
3
Unit 4 [Assignment B/MM] အခန်း (၄) အချက်အလက်ဒေတာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှု [FoR]

သင်ခန်းစာ (၅) အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသည့် Qualitative နှင့် အရေအတွက် ပေါ်အခြေခံသည့် Quantitative သုတေသနဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ

1
Unit 5 [Lesson B/MM] သင်ခန်းစာ (၅) အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသည့် Qualitative နှင့် အရေအတွက် ပေါ်အခြေခံသည့် Quantitative သုတေသနဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ [FoR]
2
Unit 5 [Quiz B/MM] သင်ခန်းစာ (၅) အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသည့် Qualitative နှင့် အရေအတွက် ပေါ်အခြေခံသည့် Quantitative သုတေသနဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ [FoR]
3 questions
3
Unit 5 [Assignment B/MM] သင်ခန်းစာ (၅) အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသည့် Qualitative နှင့် အရေအတွက် ပေါ်အခြေခံသည့် Quantitative သုတေသနဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ [FoR]

အခန်း (၆) သုတေသန နည်းကရိယာ (tools) များ ဒီဇိုင်းစွဲခြင်း

1
Unit 6 [Lesson B/MM] အခန်း (၆) သုတေသန နည်းကရိယာ (tools) များ ဒီဇိုင်းစွဲခြင်း [FoR]
2
Unit 6 [Quiz B/MM]အခန်း (၆) သုတေသန နည်းကရိယာ (tools) များ ဒီဇိုင်းစွဲခြင်း [FoR]
5 questions
3
Unit 6 [Assignment B/MM] အခန်း (၆) သုတေသန နည်းကရိယာ (tools) များ ဒီဇိုင်းစွဲခြင်း [FoR]

အခန်း (၇) သုတေသန ဖြေဆိုမည့်သူများ ရွေးချယ်ခြင်း

1
Unit 7 [Lesson B/MM] အခန်း (၇) သုတေသန ဖြေဆိုမည့်သူများ ရွေးချယ်ခြင်း [FoR]
2
Unit 7 [Quiz B/MM] အခန်း (၇) သုတေသန ဖြေဆိုမည့်သူများ ရွေးချယ်ခြင်း [FoR]
4 questions
3
Unit 7 [Assignment B/MM] အခန်း (၇) သုတေသန ဖြေဆိုမည့်သူများ ရွေးချယ်ခြင်း [FoR]

အခန်း (၈) အင်တာဗျူး စွမ်းရည်

1
Unit 8 [Lesson B/MM] အခန်း (၈) အင်တာဗျူး စွမ်းရည် [FoR]
2
Unit 8 [Quiz B/MM] အခန်း (၈) အင်တာဗျူး စွမ်းရည် [FoR]
3 questions
3
Unit 8 [Assignment B/MM] အခန်း (၈) အင်တာဗျူး စွမ်းရည် [FoR]

အခန်း (၉) အချက်အလက် ဒေတာဆန်းစစ်ခြင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးခြင်း

1
Unit 9 [Lesson B/MM] အခန်း (၉) အချက်အလက် ဒေတာဆန်းစစ်ခြင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးခြင်း [FoR]
2
Unit 9 [Quiz B/MM] အခန်း (၉) အချက်အလက် ဒေတာဆန်းစစ်ခြင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးခြင်း[FoR]
6 questions
3
Unit 9 [Assignment B/MM] အခန်း (၉) အချက်အလက် ဒေတာဆန်းစစ်ခြင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးခြင်း [FoR]

အခန်း (၁၀) အရည်အသွေးစံထားသုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

1
Unit 10 [Lesson B/MM] အခန်း (၁၀) အရည်အသွေးစံထားသုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]
2
Unit 10 [Quiz B/MM] အခန်း (၁၀) အရည်အသွေးစံထားသုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]
6 questions
3
Unit 10 [Assignment B/MM] အခန်း (၁၀) အရည်အသွေးစံထားသုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]

အခန်း (၁၁) အရေအတွက်စံထား သုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

1
Unit 11 [Lesson B/MM] အခန်း (၁၁) အရေအတွက်စံထား သုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]
2
Unit 11 [Quiz B/MM] အခန်း (၁၁) အရေအတွက်စံထား သုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]
5 questions
3
Unit 11 [Assignment B/MM] အခန်း (၁၁) အရေအတွက်စံထား သုတေသနဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း [FoR]

အခန်း (၁၂) ရလဒ်များကို တင်ပြခြင်း

1
Unit 12 [Lesson B/MM] အခန်း (၁၂) ရလဒ်များကို တင်ပြခြင်း [FoR]
21 minutes

ဒီသင်ခန်းစာမှာ သုသေသနရလဒ်များတင်းပြခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာများကို လေ့လာရမှာဖြစပါတယ်

2
Unit 12 [Quiz B/MM] အခန်း (၁၂) ရလဒ်များကို တင်ပြခြင်း [FoR]
6 questions
3
Unit 12 [Assignment B/MM] အခန်း (၁၂) ရလဒ်များကို တင်ပြခြင်း [FoR]
Add to Wishlist
Enrolled: 4 students
Lectures: 12

Working hours

Monday 9:00 am - 5.00 pm
Tuesday 9:00 am - 5.00 pm
Wednesday work from home
Thursday 9:00 am - 5.00 pm
Friday work from home
Saturday Closed
Sunday Closed

Layer 1
Login Categories